Johnson & Johnson Vision België en Luxemburg Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

“Bedrijf” verwijst naar Johnson & Johnson Medical NV, gevestigd te België, 1831 Diegem, Leonardo da Vincilaan 15, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer RPR Brussel 0425.967.580.

“Contract” verwijst naar de Order zoals geaccepteerd door het Bedrijf, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en de Customer Service Informatie België/Luxemburg.

“Klant” verwijst naar het bedrijf, de firma of de organisatie waarvan de Order van de Goederen is geaccepteerd door het Bedrijf.

“Goederen” verwijst naar de goederen die het Bedrijf instemt te zullen leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en welke zijn gespecificeerd in de Order.

“Order” verwijst naar de order voor de aankoop van de Goederen zoals deze door de Klant is geplaatst.

1.1 Elke verwijzing naar een wet is een verwijzing naar de wet rekening houdend met mogelijke wijzigingen, uitbreidingen, toepassing of wetvernieuwing en omvat elke ondergeschikte wet- en regelgeving.

1.2 Waar een voorwaarde een lijst geeft van onderwerpen volgend op het woord ‘inclusief’ dient deze lijst niet te worden geïnterpreteerd als een exhaustieve lijst.

 

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen, waaronder de algemene voorwaarden waarvan de Klant beweert dat deze van toepassing zijn op enig contract (waaronder de Order), bevestiging van de order of soortgelijk document of in enige correspondentie uitgaande van de Klant.

2.2 Geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van het Bedrijf.

2.3 Het Contract omvat de gehele overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant met betrekking tot de Goederen en het treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Klant erkent dat het zich niet zal beroepen op mondelinge of schriftelijke verklaringen van het Bedrijf, diens medewerkers of tussenpersonen, die dateren van vóór de Contractsluiting en die niet uitdrukkelijk in het Contract zijn opgenomen.

 

3 ORDERS

3.1 Elke Order (ongeacht of deze per telefoon, fax, post, e-mail of elektronisch bestelsysteem is geplaatst) wordt geacht een aanbod van de Klant te zijn om de Goederen volgens deze Algemene Voorwaarden aan te schaffen. Het is het Bedrijf toegestaan, volledig ter eigen beoordeling, om een Order te weigeren.

3.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Bedrijf accuraat wordt geïnformeerd over de specificaties van elke Order (waaronder een omschrijving van de bestelde Goederen).

3.3 Ter voorkoming van twijfel, indien er geen Order is geplaatst en het Bedrijf Diagnostische Lenzen levert om de Klant te laten kennismaken met de Goederen, als onderdeel van een probeeractie, als onderdeel van een proefpassing van lenzen bij cliënten of anderszins, dan zullen deze Algemene Voorwaarden, voor zover relevant, zich uitstrekken tot deze Diagnostische Lenzen en Gratis Goederen.

 

4 PRIJS EN BETALING

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf, is de prijs van de Goederen de prijs zoals opgenomen in de relevante prijslijst van het Bedrijf zoals deze van kracht was op de datum waarop het Bedrijf de Order accepteerde. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd in geval van een verhoging van één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de grondstofprijzen, de transportkosten, de distributiekosten, de loonkosten of nieuwe of verhoogde heffingen van overheidswege). De Klant zal minstens dertig dagen van tevoren van deze prijswijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.2 Standaard levering zal geschieden overeenkomstig het bepaalde in 6.1. en de Customer Service Informatie België/Luxemburg. Indien de Klant een andere leveringstermijn wenst, dient de Klant contact op te nemen met de afdeling Customer Service van het Bedrijf om een andere leveringstermijn overeen te komen. Voor deze alternatieve leveringstermijn zullen aan de Klant extra kosten in rekening worden gebracht. Alle leveringstermijnen zijn indicatief en afhankelijk van de voorraad op het moment waarop het Bedrijf de Order accepteert.

4.3 Alle opgegeven prijzen zijn netto bedragen, met apart vermeld de BTW en overige belastingen of toeslagen. BTW is toegevoegd op de dag van verzending.

4.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, zulks ter beoordeling van het Bedrijf, om de Klant de kosten in rekening te brengen van verpakkingsmateriaal, verzending en verzekering met betrekking tot een speciale Order, bovenop de prijs van de Goederen en de klant is gehouden deze extra kosten te betalen. Onder meer in het geval van kleine Orders of Orders van Diagnostische Lenzen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om een bescheiden extra bijdrage in de kosten van verzending door te berekenen, zoals bepaald in de op dat ogenblik toepasselijke Customer Service Informatie België/Luxemburg.

4.5 De Klant zal het totale factuurbedrag betalen binnen dertig dagen na de factuurdatum. Klanten die gebruik maken van domiciliëring, ontvangen een korting van 2%. Deze korting wordt in de huidige maand alleen gegeven wanneer de Klant alle vervallen facturen volledig heeft betaald.

4.6 Indien de Klant verzuimt om het uitstaande bedrag voor de Vervaldatum te betalen of de Klant zijn Kredietlimiet overschrijdt, is het Bedrijf toegestaan de kredietfaciliteit in te trekken (het account te blokkeren), alle openstaande of toekomstige Orders op te schorten totdat de vervallen facturen volledig zijn betaald of de Kredietlimiet niet meer is overschreden, onverminderd het recht van het Bedrijf om de Overeenkomst te beëindigen. Daarnaast is vanaf de vervaldag van de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 25,00 EUR), onverminderd het recht van het Bedrijf om een hogere vergoeding te vorderen in geval van bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.7 De klant doet afstand van zijn rechten om schuldvergelijking of retentie in te roepen. Klachten wegens niet conforme levering, verborgen gebreken of enige andere reden schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

4.8 Alle betalingen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn onder het Contract zijn onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van het Contract, niettegenstaande enige andere bepaling.

 

5 DE GOEDEREN

5.1 De Goederen zullen worden verstrekt in overeenstemming met de specificaties in de Order.

5.2 Het Bedrijf is gerechtigd periodiek veranderingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan enige geldende veiligheids- of wettelijke voorschriften en welke geen materieel effect hebben op de kwaliteit of functionele geschiktheid van de Goederen.

5.3 De specificaties en ontwerpen van de Goederen (waaronder het auteursrecht, rechten inzake tekeningen en modellen en overige intellectuele eigendomsrechten) zijn en blijven eigendom van het Bedrijf.

5.4 De Klant verplicht zich om geen gebruik te maken van enig handelsmerk of enige handelsnaam zoals deze door het Bedrijf worden  gehanteerd voor de Goederen en om niets te doen of toe te laten waardoor de goodwill of reputatie van het bedrijf, van dergelijke handelsmerken of handelsnamen worden gecompromitteerd of beschadigd. Elke inbreuk op deze verplichting zal het Bedrijf automatisch recht geven op een schadevergoeding gelijk aan een bedrag van 10.000,00 EUR vanwege de Klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van het Bedrijf om schadevergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade en enige andere rechtsvordering in te stellen tegen de Klant.

5.5 Alle Diagnostische Lenzen dienen duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, kunnen niet worden gebruikt voor promotionele doeleinden en de Klant dient Diagnostische Lenzen niet te behandelen of te verkopen als vervangende Goederen voor aangeschafte Goederen voor enige derde, waaronder enige cliënt van de Klant.

5.6 Het door de Klant totaal aantal bestelde Diagnostische Lenzen mag niet hoger zijn dan 10% van de door de Klant aangeschafte Verkoopbare Lenzen.

5.7 In het geval van een (tijdelijke) voorraadsituatie, behoudt JJV zich het recht voor om een waardig alternatief voor het bestelde product voor te stellen. De veiligheid voor de eindgebruiker van dit alternatieve product moet altijd worden bevestigd door een erkende oogzorgspecialist.

 

PRODUCT EN JUIST GEBRUIK

5.8 Het Bedrijf zal de Klant een productbijsluiter verstrekken met daarin instructies betreffende de correcte gebruikswijze, informatie over complicaties en contra-indicaties. De Klant dient te controleren of deze instructies inderdaad zijn bijgeleverd en dient deze zorgvuldig te lezen en te bewaren.

5.9 Het Bedrijf zal de Klant gratis gebruikshandleidingen verstrekken met daarin informatie voor cliënten. De Klant dient alle nieuwe gebruikers een dergelijke handleiding te verstrekken.

 

6 LEVERING

6.1 Onder de voorwaarden als bepaald in 4.2 en 6.2 en in overeen-stemming met de Customer Service Informatie België/Luxemburg, zullen de Goederen (behalve Diagnostische Lenzen) doorgaans binnen twee (2) werkdagen na acceptatie van de Order door het Bedrijf worden geleverd op het afleveradres dat in de Order is gespecificeerd. Voor Orders groter dan 50 multipacks, kunnen langere levertijden gelden.

6.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van enige Goederen in geval van achterstallige betaling van enige som die aan het Bedrijf verschuldigd is uit hoofde van enig contract, of indien de financiële situatie van de Klant onder druk staat om enige andere reden.

6.3 Aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en onder het bepaalde in 8.6 kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade doordat het Bedrijf de Goederen (in een volledige levering of deellevering) niet of niet tijdig levert.

6.4 Het is het Bedrijf toegestaan de Goederen naar eigen inzicht in deelleveringen te leveren of in een gecombineerde levering. Elke individuele deellevering zal worden gefactureerd en betaald worden in overeenstemming met de bepalingen in het Contract. Alle Orders en deelleveringen worden beschouwd als een geheel. Bij niet betaling van één of meer (deel)leveringen, zal het Bedrijf gerechtigd zijn alle openstaande of toekomstige Orders stop te zetten totdat de openstaande facturen volledig zijn betaald, onverminderd het recht van het Bedrijf om de Overeenkomst te beëindigen.

6.5 De Klant zal de levering van de Goederen onmiddellijk aannemen wanneer deze voor levering worden aangeboden (waaronder begrepen het ondertekenen van de relevante afleverbon). Indien om enige reden de Klant de levering van de Goederen niet als zodanig in ontvangst neemt of anderszins een vertraging in de levering veroorzaakt of verzoekt:

6.5.1 zullen de Goederen als geleverd worden beschouwd; en

6.5.2 zal het Bedrijf gerechtigd zijn om de Goederen op te slaan of op te laten slaan tot de daadwerkelijke levering, en de redelijke kosten hiervan bij de Klant in rekening brengen (inclusief verzekering) van deze opslag en eventuele verdere kosten die zijn gemaakt voor de levering van de Goederen op een latere datum.

6.6 De Klant dient te garanderen dat er adequate en veilige faciliteiten en procedures bestaan binnen het pand van de Klant voor de levering en opslag van de Goederen.

6.7 De Klant zal de afdeling Customer Service van het Bedrijf onverwijld informeren indien de Goederen niet binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur zijn ontvangen.

 

AANVAARDING VAN DE GOEDEREN

6.8 Ingevolge voorwaarde 6.11, dient de Klant de afdeling Customer Service van het Bedrijf schriftelijk in te lichten omtrent enig vermeend zichtbaar defect, tekort in hoeveelheid, schade, verlies of het niet voldoen aan de omschrijving, en wel binnen zeven dagen na levering. De Klant dient deze Goederen beschikbaar te houden voor inspectie door het Bedrijf.

6.9 Ingevolge voorwaarde 6.8, zal de Klant worden geacht de Goederen aanvaard te hebben zeven dagen na de datum van levering aan de Klant. Na de aanvaarding, verliest de Klant het recht om zich te beroepen op enig vermeend defect, tekort in hoeveelheid, schade, verlies of het niet voldoen aan de omschrijving.

6.10 In overeenstemming met artikel 8.6, zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor eventuele verborgen gebreken in de Goederen beperkt zijn tot gebreken die zich manifesteren binnen 6 maanden na de levering. Vermeende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontdekking schriftelijk aan het Bedrijf te worden gemeld.

 

RETOURZENDINGEN VAN GOEDEREN

6.11 Niettegenstaande voorwaarden 6.8, 6.9 en 6.10 en in overeen-stemming met de Customer Service Informatie België/Luxemburg, heeft de Klant het recht om Goederen, die rechtstreeks aangeschaft werden bij het Bedrijf, binnen 90 dagen na levering te retourneren, en zal zij, na ontvangst van dergelijke retourzendingen door het Bedrijf een daarmee overeenstemmende creditering ontvangen. De rechtstreeks bij het Bedrijf aangeschafte Goederen kunnen steeds geruild worden. Retourneren ter creditering of ruiling kan enkel gebeuren in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

6.11.1 de Klant dient contact op te nemen met de afdeling Customer Service van het Bedrijf om goedkeuring te vragen voor het retourneren van Goederen en om een ophaalafspraak te maken;

6.11.2 alle geretourneerde Goederen dienen direct bij het Bedrijf te zijn gekocht;

6.11.3 alle Goederen dienen in hun oorspronkelijke en ongeopende verpakking te worden geretourneerd en deze dienen vrij te zijn van stickers, markeringen of enige andere verandering aan de verpakking.

6.11.4 Alle geretourneerde Goederen dienen een houdbaarheid van ten minste dertien maanden te hebben.

6.11.5 Verzendkosten voor dergelijke retourzendingen zijn voor rekening van Johnson & Johnson Vision.

6.11.6 Het Bedrijf zal de geretourneerde Goederen die niet aan bovenstaande criteria voldoen (inclusief producten anders dan de  Goederen) vernietigen indien deze niet aan bovengenoemde criteria voldoen zonder hierover de Klant van tevoren in te lichten en het Bedrijf zal de Klant voor deze Goederen niet crediteren.

6.11.7 Retourzendingen dienen beperkt te blijven tot 4 keer per jaar, met een maximum van 30 doosjes.

6.11.8 Indien er een creditering wordt verstrekt voor een geretourneerd product dat aan de genoemde criteria voldoet, zal dit worden verstrekt op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs van het product.

 

TERUGROEPEN VAN GOEDEREN

6.12 Indien enige Goederen zijn betrokken bij een terugroepactie door het Bedrijf, dan zal de Klant het Bedrijf zoveel mogelijk informatie verstrekken als redelijkerwijs mogelijk omtrent de verblijfplaats van de goederen.

 

7 TITEL EN RISICO

7.1 De Goederen vallen voor risico van de Klant zodra deze worden verzonden vanaf het terrein van het Bedrijf, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de Goederen worden opgehaald van het terrein van het Bedrijf, in welk geval de Goederen voor risico van de Klant zullen vallen vanaf het moment dat het Bedrijf de Klant informeert dat de Goederen klaar staan voor levering.

7.2 De eigendom van de Goederen zal pas overgaan van het Bedrijf op de Klant op het moment dat:

7.2.1 de Klant de volledige prijs heeft betaald; en

7.2.2 het Bedrijf geen enkele andere uitstaande vordering op de Klant heeft.

7.3 Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Klant ingevolge voorwaarde 7.2, zal de Klant:

7.3.1 de Goederen houden als bewaarnemer voor het Bedrijf;

7.3.3 de Goederen in goede omstandigheden bewaren en ze verzekeren namens het Bedrijf ten bedrage van de volledige aanschafprijs. De Klant zal het Bedrijf op eerste verzoek een verzekeringsattest overmaken.

7.3.4 De Klant verbindt zich ertoe de Goederen te bewaren afgescheiden van goederen van de Klant of goederen van Derden. De Klant zal de Goederen bewaren in de originele verpakking van het Bedrijf en ervoor zorgen dat de Goederen steeds identificeerbaar zijn als toebehorend tot het Bedrijf. Indien de Klant het pand waarin de goederen bewaard worden huurt, zal de Klant de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van het eigendomsvoorbehoud van het Bedrijf. De Klant zal het Bedrijf een kopie bezorgen van dit schrijven.

7.4 Het is de Klant alleen toegestaan de Goederen tegen volledige marktwaarde te verkopen binnen de normale context van haar bedrijfsactiviteiten. De Klant zal optreden als gevolmachtigde bij dergelijke verkopen of transacties. Totdat de eigendom van de Goederen overgaat van het Bedrijf naar de Klant zullen al dergelijke verkopen of transacties een verkoop of transactie behelzen van eigendom van het Bedrijf namens de Klant, en de opbrengsten van de verkoop of transacties met betrekking tot de Goederen zullen voor het Bedrijf in bewaring worden gehouden en zullen niet worden vermengd met andere gelden of worden gestort op een bankrekening met een negatief saldo en zullen te allen tijde aanwijsbaar zijn als geld toebehorend aan het Bedrijf.

7.5 Het Bedrijf is gerechtigd de aanschafprijs op te eisen ook al is het eigendom van de Goederen nog niet overgegaan van het Bedrijf op de Klant.

7.6 Tot het moment waarop het eigendom van de Goederen overgaat van het Bedrijf op de Klant, indien de Klant:

7.6.1 failliet is of faillissement is aangevraagd, gerechtelijke reorganisatie werd aangevraagd of uitgesproken, een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld of in vereffening gesteld werd; of

7.6.2 niet overeenkomstig deze voorwaarden betaalt, zal de Klant op eerste verzoek aan het Bedrijf de Goederen terugbezorgen die nog niet zijn opgehouden te bestaan dan wel zijn doorverkocht. Indien de Klant in verzuim blijft, behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle juridische stappen te nemen die zich opdringen, met inbegrip van een beslag tot terugvordering of iedere andere nuttige gerechtelijke procedure.

7.7 De Klant zal de Goederen op geen enkele wijze verpanden of tot zekerheid stellen zolang deze nog eigendom van het Bedrijf zijn. Indien de Klant dit desondanks doet, zullen alle uitstaande bedragen die de Klant nog verschuldigd is aan het Bedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. 8 Bij beëindiging van het Contract, om wat voor reden dan ook, zullen de rechten van het Bedrijf onder voorwaarde 7 van kracht blijven.

 

8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade n.a.v. redelijke slijtage, brand of ongeval, beschadiging door de Klant of derden, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, of het nalaten te handelen overeenkomstig de door het Bedrijf gegeven instructies of verkeerd gebruik van de Goederen. De Klant dient de instructies van het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Goederen door te geven aan kopers of potentiële gebruikers van de Goederen.

8.2 De Klant vrijwaart het Bedrijf voor enige door het Bedrijf te lijden verliezen of door het Bedrijf te betalen schadevergoeding als gevolg van:

8.2.1 het gebruik van de Goederen door de Klant dat een schending vormt van toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot de verkoop van contactlenzen en voorschrijfbeleid; of

8.2.2 schending door de Klant van enig patent, auteursrecht of de intellectuele rechten van derden met betrekking tot de Goederen; of

8.2.3 enige schending van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

8.3 Behoudens in geval van opzet, is het Bedrijf jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige indirect of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot indirecte gederfde winst, verlies van gebruik, verlies van productie, verlies van handel, verlies van mogelijke handel, verlies van zakelijke inkomsten en verlies van goodwill) die onder of in verband met het Contract ontstaan, zelfs in geval van eigen zware fout of opzettelijke fout van de aangestelden van het Bedrijf.

8.4 Behoudens in geval van opzet en niettegenstaande hetgeen bepaald is in 8.6, zal het Bedrijf, indien het door de Klant tijdig en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en Customer Service Informatie België/Luxemburg op de hoogte gesteld werd van een gebrek in de Goederen, gerechtigd zijn de Goederen (of het betreffende onderdeel) te repareren dan wel te vervangen zulk ter beoordeling van het Bedrijf, of om de Klant de aanschafprijs van de Goederen te vergoeden (of het relevante deel van de aanschafprijs), waarna het Bedrijf geen verdere aansprakelijkheid heeft jegens de Klant. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

8.5 Behoudens in geval van opzet en niettegenstaande hetgeen bepaald is in 8.6 zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf, ontstaan onder of in verband met de uitvoering van het Contract, nooit de waarde van de onder het Contract geleverde Goederen overstijgen, zelfs in geval van eigen zware fout of opzettelijke fout van de aangestelden van het Bedrijf.

8.6 Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluiten of beperken in het geval van opzettelijke fout, van dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of frauduleuze misrepresentatie van het Bedrijf, of enige andere kwestie in verband waarmee het uitsluiten of beperken van haar aansprakelijkheid door het Bedrijf onwettig zou zijn.

 

9 OVERMACHT

9.1 Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en/of in verband met de Goederen indien deze niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis buiten haar redelijke invloedssfeer, waaronder overmacht, oorlog, gewapend conflict, terrorisme, rellen, stakingen, vakbondsacties (waaronder acties waarbij de medewerkers van het Bedrijf betrokken zijn), brand, overstroming, natuurrampen van welke aard dan ook, in gebreke blijven van de toeleveranciers of onderaannemers van het Bedrijf, problemen om personeel of materiaal te betrekken en kapotte machines.

9.2  Indien een dergelijk geval langer dan één maand voortduurt, is het Bedrijf gerechtigd om het Contract te ontbinden zonder aansprakelijkheid.

9.3 In geval van overmacht in hoofde van het Bedrijf, zal de Klant geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen.

 

10 UITBESTEDING

10.1 Het is het Bedrijf toegestaan om het Contract geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan enig ander bedrijf of organisatie.

10.2 De Klant is niet gerechtigd om het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf (welke toestemming niet onredelijk mag worden onthouden of vertraagd).

 

11 EXPORT

11.1 De Klant is het niet toegestaan om Goederen te leveren aan klanten buiten het Leveringsgebied. Dit “Leveringsgebied” behelst de Europese Unie, de EVA landen, Zwitserland en alle landen die vrijhandelsvragen hebben gesloten met de Europese Unie.

 

12 DIVERSEN

12.1 Alle communicatie tussen partijen dient schriftelijk te zijn en zal persoonlijk of per aangetekende post, fax of elektronische mail worden verstrekt. Het fysieke adres voor de levering van elke partij is het officiële kantooradres of enig ander adres waarvan men de wederpartij op de hoogte heeft gesteld in overeenstemming met deze bepaling met mededeling van het faxnummer of e-mailadres dat voor deze levering dient te worden gebruikt. Bij ontbreken van bewijs van ontvangst van enig bericht op een vroeger tijdstip, gaat men ervan uit dat het bericht tijdig is ontvangen:

12.1.1 indien verstuurd per aangetekende post, twee werkdagen na verzending; of

12.1.2 indien persoonlijk geleverd, indien achtergelaten op het adres in kwestie, op het tijdstip van aflevering of achterlating; of

12.1.3 indien per fax of per e-mail verstuurt, op het tijdstip van verzending.

12.2 Behalve indien de wet anders vereist zijn beide partijen, hun werknemers en tussenpersonen, gehouden aan geheimhouding van alle informatie, materialen en documenten die zij in verband met het Contract hebben verkregen en die betrekking hebben op de andere partij, haar medewerkers of zaken. Bij beëindiging van het Contract, om wat voor reden dan ook, zal de verplichting van partijen onder deze voorwaarde

12.2 van kracht blijven.

12.3 Geen der partijen, noch de respectievelijke medewerkers of tussenpersonen, zullen aan enig persoon enig geschenk of beloning aanbieden, geven of instemmen te geven als aansporing of beloning voor het verrichten of nalaten te doen of voor het hebben verricht of nagelaten van enige handeling in verband met het verkrijgen van of uitvoeren van enige contract met de andere partij.

12.4 Elk recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf heeft onder deze Algemene Voorwaarden geldt onverminderd enige ander recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf heeft.

12.5 Bij beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, zullen alle verplichtingen waarvan wordt gesteld dat deze van kracht zullen blijven ook na beëindiging van het Contract blijven bestaan, in samenhang met de voorwaarden waarvan het voorbestaan wordt geïmpliceerd of noodzakelijk is voor de interpretatie of afdwinging van het Contract.

12.6 Indien enige bepaling in het Contract geacht wordt geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet afdwingbaar of onredelijk blijkt, zal het worden beschouwd als deelbaar en zullen de overige bepalingen van het Contract en het overige deel van de bepaling van kracht blijven.

12.7 Geen enkele verklaring van afstand van het Bedrijf (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) wat betreft de uitoefening van enig recht onder deze Voorwaarden zal afbreuk doen aan haar recht om dit in de toekomst alsnog te doen.

12.8 Het Bedrijf heeft te allen tijde het recht om het Contract, deze Voorwaarden en meer in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van verstrekte betalingskortingen in het Contract en de Voorwaarden, eenzijdig te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. Johnson & Johnson Vision zal de klant hiervan tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk in kennis stellen.

12.9 Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of het Contract, waarvoor geen minnelijke schikking mogelijk blijkt zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel.